Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στο stergiou-outdoor.gr

Ο ιστοχώρος www.stergiou-outdoor.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (στο εξής : ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοχώρος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση «ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ» (στο εξής «Επιχείρηση»), ΑΦΜ 113142577, ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού Στρατού, Σωμάτων Ασφαλείας, Επιβίωσης, Κυνηγετικών, που εδρεύει στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, οδός Αγίας Τριάδος.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@stergiou-outdoor.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2391910731

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα STERGIOU-OUTDOOR το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stergiou-outdoor.gr

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι αποδέχεται και συναινεί ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες, μέσα από τις ιστοσελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικά

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος ιστοτόπου διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις. Οι δια του παρόντος ιστοτόπου εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπολοίπους. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ του παρόντος δικαιωμάτων της δεν οδηγεί σε παραίτησή της από αυτά.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης ή οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Η Επιχείρηση θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι παρόντες όροι μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν. Ισχύοντες είναι αυτοί σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Τυχόν αλλαγές στου όρους θα ανακοινώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες και τα Μέλη φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους
παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε Χρήστη ή Μέλος γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των Μελών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

H Επιχείρηση  διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Για κάθε διευκρίνηση σχετική με την Επιχείρηση  και τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, τα Μέλη οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stergiou-outdoor.gr ή να επικοινωνούν με την Επιχείρηση.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος STERGIOU-OUTDOOR.gr και οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στις ιστοσελίδες του, όπως εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της stergiou-outdoor.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την stergiou-outdoor.gr ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της stergiou-outdoor.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της stergiou-outdoor.gr ή κάθε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την είσοδο στη σελίδα stergiou-outdoor.gr είναι πιθανό να ζητηθούν προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κυρίως για την διεκπεραίωση της παραγγελίας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην stergiou-outdoor.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους σχετικούς με τις συναλλαγές και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Απόρρητο Συναλλαγών

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις συμβατικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος είναι εμπιστευτικές και η stergiou-outdoor.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων.

Η stergiou-outdoor.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης των προσωπικών στοιχείων που τηρούνται καθώς και διόρθωσής τους σε περίπτωση λάθους.

Για την αποτελεσματικότερη ασφάλεια των συναλλαγών, θα πρέπει όλες οι πληροφορίες να διαχειρίζονται ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα.

Εμπορεύσιμα είδη-Διαθεσιμότητα-Χαρακτηριστικά-Ευθύνη

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stergiou-outdoor.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα της, τόσο αναφορικά με την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος, όσο και με την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων, που έχουν προκύψει εκ παραδρομής ή εξαιτίας αναγκαστικής διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Η Επιχείρηση εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους. Η Επιχείρηση ευθύνεται από δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω
του διαδικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την είσοδο και παραμονή στο διαδικτυακό τόπο, όταν αυτά οφείλονται στη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής. Επίσης η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Links – Σύνδεσμοι

Μέσα στις ιστοσελίδες του stergiou-outdoor.gr υπάρχουν σύνδεσμοί που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους είτε για την περεταίρω ενημέρωσή σας για προϊόντα και εταιρείες ή διαφημιστικούς λόγους. Επίσης το stergiou-outdoor.gr δεν έχει καμία ευθύνη για το
περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι ιδιοκτήτες τους και όσοι τους διαχειρίζονται.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας stergiou-outdoor.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν και το ηλεκτρονικό κατάστημά της για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Αγορά Προϊόντων

Στα ράφια του ηλεκτρονικού καταστήματος υπάρχουν χιλιάδες είδη-προϊόντα εξοπλισμού Στρατού, Σωμάτων Ασφαλείας, Επιβίωσης, Κυνηγετικών.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης, τα προϊόντα έχουν κατηγοριοποιηθεί σε βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες.

Στην περίπτωση συγκεκριμένης αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την «αναζήτηση», ώστε να οδηγηθεί απευθείας στην επιλογή του.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο e-mail στο οποίο θα αναφέρονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών, ο πελάτης λαμβάνει ένα νέο επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αποστολή. Στην πορεία ο πελάτης λαμβάνει μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mail, με τα οποία ενημερώνεται για την πρόοδο της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία προκύψει κάποιο πρόβλημα τότε αποστέλλεται αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά, γίνεται επικοινωνία με τον πελάτη στα τηλέφωνα που έχει καταχωρίσει εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Συνιστάται, να ελέγχεται η λήψη των παραπάνω ενημερώσεων καθώς και να διατηρούνται μέχρι το πέρας της συναλλαγής. Σε περίπτωση μη λήψης, είναι υποχρεωμένος ο πελάτης σε έγκαιρη ενημέρωσης της Επιχείρησης.